Điều lệ công ty
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTCP GIÀY SÀI GÒN In
Thứ hai, 19 Tháng 5 2014
Công ty cổ phần Giày Sài Gòn công bố Điều lệ tổ chức và hoạt  động của CTCP Giày Sài Gòn được ĐHCĐ thường niên năm 2014 tổ chức vào  ngày 11/05/2014 thông qua.
 
Nội dung thay đổi: khoản 2, Điều 27 về số lượng thành viên HĐQT.
 


ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN In
Thứ năm, 30 Tháng 5 2013
Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 19.05.2013 biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo các quy định của thông tư 121/2012/TT - BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012
  xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm


ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN In
Thứ tư, 14 Tháng 9 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                              Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

TP Hồ chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2011.

 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN

( Sửa lần thứ 3 - Năm 2011 )

 

- Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ nghị định số: 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2006 Nghị định của Chính Phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ Phần.

- Căn cứ Quyết định số:   125/QĐ-TTg ngày 28/01/2003 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ công nghiệp giai đoạn 2003 - 2005 trong đó có công ty Giày Sài Gòn.

Tải về: Điều lệ tổ chức  và hoạt động của Công ty Cổ phần giày Sài Gòn.

Copyright © 2010 Sashoco