Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và CBTT bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
In Email
Thứ năm, 29 Tháng 6 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và CBTT bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

 

Xem chi tiết trong các file đính kèm.

 
Copyright © 2010 Sashoco